Giełda Papierów Wartościowych

Na stronie o audycie bezpieczeństwa informacji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

jest spółką działającą w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi, a także o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi.

Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających.

W celu ustalenia ceny instrumentu sporządzane jest zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych.

Notowane na giełdzie spółki pogrupowane są według rozmaitych sektorów, których jest ponad trzydzieści. Jednym z nich jest Budownictwo, w którym notowane jest blisko 35 spółek, w tym trzy w upadłości układowej i dwie wycofane z obrotu z uwagi na wykupienie 100 % ich udziałów przez jednego akcjonariusza.

kadry i płace http://numeratis.eu/pl/content/oferta/kadry-i-place Kadry i płace - Numeratis